Tento prehliadač nie je podporovaný
Pre správne zobrazenie webovej stránky, prosím, použite jednu z novších verzií týchto prehliadačov: Upozornenie: Prehliadač Internet Explorer už nie je podporovaný.

Pravidlá používania účtu Môj Lidl účet


1. Rozsah platnosti a vzťah k iným úpravám


Tieto pravidlá používania upravujú využívanie služby Môj Lidl účet (ďalej v tejto časti „Môj Lidl“ alebo „Služba“). Službu prevádzkuje spoločnosť Lidl Stiftung & Co. KG (ďalej „prevádzkovateľka“ alebo „my“), pri poskytovaní plnenia sú však tiež zapojené ostatné spoločnosti skupiny spoločností Lidl (spolu ďalej označené ako „Lidl“). Služba poskytuje jednotný prístup k početným online ponukám skupiny spoločností Lidl (ďalej „Ponuky“). Pritom ide o tzv. službu Single Sign On, cez ktorú môžu používatelia s jednotnými prístupovými dátami používať viacero ponúk (napr. Onlineshop, účtovné portály a pod.) rozličných firiem. Služba sa sprístupňuje na základe ďalších podmienok používania.


Tieto Podmienky používania oproti tomu neplatia pre samostatné zmluvné vzťahy s tretími osobami uzatvorené v rámci ponúk ani na nadobúdanie tovaru, ani služby. Na to sú určujúce samostatné špecifické obchodné podmienky príslušnej ponuky.


2. Registrácia a účet


Na využívanie účtu Môj Lidl je potrebná registrácia, pri ktorej si používateľ musí vytvoriť heslo pre účet Môj Lidl Account. Postup pri registrácii je ukončený až vtedy, ak je validované telefónne číslo, ktoré používateľ uviedol v rámci registrácie a na záver registráciu potvrdila prevádzkovateľka.


Dáta, ktoré uviedol používateľ v rámci procesu registrácie, musia byť obsahovo vhodné. Dáta tretích osôb nesmie používateľ použiť. Ak by sa tieto dáta dodatočne zmenili, používateľ ich musí bezodkladne upraviť vo svojom účte.


Prístupové dáta sú určené výlučne na využívanie príslušným oprávneným používateľom a je potrebné chrániť ich primeranými opatreniami, aby sa ich nedozvedeli tretie osoby. Ak by sa objavili upozornenia na zneužívanie služieb, používateľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľke. Používateľ ručí za následky neoprávneného použitia tretími osobami, ak toto zneužitie zavinil, resp. ak zavinil to, že sa nepodarilo zabrániť zneužitiu.


3. Predmet plnenia


Predmet plnenia Môj Lidl je poskytovanie jednotnej služby Single Sign On (jednotné prihlásenie do viacerých platforiem) pre rozličné ponuky skupiny podnikov Lidl. Môj Lidl obsahuje v podstate to, že založený účet Môj Lidl Account sa môže používať na všetky obsiahnuté ponuky bez toho, aby bola potrebná samostatná registrácia, resp. opätovné zadávanie podrobných dát používateľa.


Správa dát používateľa sa uskutočňuje centrálne prostredníctvom služby Môj Lidl. Tieto dáta sa poskytujú príslušným poskytovateľom ponúk pri využívaní špecifických ponúk, aby sa umožnila realizácia príslušných transakcií (porovnajte s bodom 6).


Využívanie služby Môj Lidl je bezplatné. Pri využívaní konkrétnej ponuky môžu oproti tomu vzniknúť náklady, ktoré sa tam patrične transparentne zobrazia v zmysle príslušných právnych požiadaviek. To isté platí pre prípadne potrebné plnenia tretích osôb ako napr. internetové pripojenie.


4. Záruka, ručenie


Prevádzkovateľka sa usiluje poskytovať službu Môj Lidl podľa možnosti trvalo a bez porúch. Na základe technických daností ako zmeny konfigurácie, údržba, výpadok prístrojového vybavenia a pod. sa toto nedá zabezpečiť nepretržite. V prípade výpadku služby sa bude prevádzkovateľka usilovať čo najskôr obnoviť bezporuchovú využiteľnosť. Za prípadné následky v dôsledku znemožnenej (neúplnej) využiteľnosti nenesie zodpovednosť prevádzkovateľka.


Prevádzkovateľka si vyhradzuje právo na poskytovanie služby Môj Lidl v budúcnosti iba v obmedzenom rozsahu a/alebo s pozmeneným rozsahom funkcií, resp. službu celkom pozastaviť. Používateľ nemá zmluvný nárok na (pokračujúcu) využiteľnosť tejto (bezplatnej) služby.


Zodpovednosť za poskytovanie plnení v rámci jednotlivých ponúk nesú samotní príslušní poskytovatelia ponúk. Za prípadné nároky, ktoré z toho môžu vyplývať, nenesie prevádzkovateľka žiadnu zodpovednosť. To isté platí pre ostatné príspevky samostatných tretích osôb ako napr. poskytovateľa internetového pripojenia.


5. Vypovedanie, vymazanie, zmena


Prevádzkovateľka aj používateľ môžu zmluvný vzťah o využívaní služby Môj Lidl kedykoľvek ukončiť a to aj bez dodržania nejakej lehoty. V rámci správy účtu Môj Lidl môže používateľ kedykoľvek iniciovať vymazanie tohto účtu.


Ukončenie zmluvného vzťahu zo strany prevádzkovateľky prichádza do úvahy osobitne v tom prípade, ak používateľ poruší pravidlá v zmysle týchto podmienok používania. Až do vyjasnenia týchto incidentov môže najprv dôjsť k zablokovaniu dát používateľa.


Prevádzkovateľka si vyhradzuje právo na úpravy týchto podmienok používania v budúcnosti. Používatelia budú o úprave podmienok používania informovaní príslušným upozornením v aplikácii a vyzvaní na potvrdenie nových podmienok používania. Zmena neobsahuje žiadne zásadné zmeny ako napr. povinné platby za náklady, ktoré stále vyžadujú výslovný súhlas. Ak používateľ nesúhlasí s nejakou zmenou, tento nesúhlas môže viesť k ukončeniu zmluvného vzťahu s používateľom zo strany prevádzkovateľky.


6. Ochrana osobných údajov


Spracovanie Vašich osobných údajov sa uskutočňuje pri dodržiavaní Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov. Na realizáciu služieb je potrebné, aby Vami poskytnuté osobné údaje boli poskytnuté za účelom autentifikácie používateľa a poskytnutia požadovaných služieb v rámci ponuky (napr. zasielanie a zúčtovanie objednaného tovaru) poskytovateľovi príslušnej využívanej ponuky.


Podrobnosti v tejto súvislosti vyplývajú z nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov.


7. Záverečné ustanovenia


Pre názorové rozdiely a spory v súvislosti s touto zmluvou platí výlučne právny poriadok Slovenskej republiky s vylúčením obchodného práva OSN.


Pokiaľ sa nejedná o spor so spotrebiteľom je výlučným sídlom súdu Stuttgart.